Bạn đang truy cập: Home Quy chế quản trị nội bộ
  • 01.gif
  • 02.gif
  • 03.gif
  • 04.gif
  • 05.gif
  • 06.gif
  • 07.gif
  • 08.gif
  • 10.gif

Quy chế quản trị nội bộ

QUY CHẾ

QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TÂN MAI


- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2006;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/06/2006;

- Căn cứ Quyết định số 12/2007/QĐ – BTC ngày 13 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán;

- Căn cứ Nghị quyết ngày 30/09/2010 của HĐQT Công ty CP Tập đoàn Tân Mai thông qua Quy chế quản trị công ty CP Tập đoàn Tân Mai.


Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được xây dựng theo Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của Công ty.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

1. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

a. “Quản trị công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm:

- Đảm bảo một cơ cấu quản trị hiệu quả;

- Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;

- Đối xử công bằng giữa các cổ đông;

- Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến công ty;

- Minh bạch trong hoạt động của công ty;

- Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát công ty có hiệu quả.

b. “Công ty” là công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai, có trụ sở tại KP1, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 3600260196 do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp thay đổi lần 2 ngày 05/08/2010.

c. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định trong Khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán;

d. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc cổ đông lớn của công ty.

2. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

Đọc thêm...